Magyar Földrajzi Konferencia 2008 - Debrecen


Cikkek szerzõi:

Aubert Antal - Berki Mónika - Szabó Géza: A turisztikai magterületek kutatása és regionális jellemzõi.
Bajmócy Péter - Balogh András: Néhány hazai város megítélése öt egyetem hallgatóinak szemszögébõl.
Balázs Boglárka: A Corine LC 50 felszínborítási adatbázis használhatóságának vizsgálata egy kis kiterjedésű mintaterületen, Heves külterületén.
Ballabás Gábor: A Közép-dunántúli Régió légszennyezettségi zónáinak környezetvédelmi szempontú gazdasági jellemzése.
Balogh András: A bűnözés és a gazdasági fejlettség közötti összefüggések.
Blanka Viktória - Kiss Tímea: A kanyarulatmintázatot befolyásoló tényezõk értékelése a Hernád Felsõdobsza és Bõcs közötti szakaszán.
Bodnár Réka Kata: Vandalizmus és megelõzésének lehetõségei a Balaton Régióban.
Bolgár Blanka Erika - Ékes Veronika - Martonné Erdõs Katalin: A fenntartható turizmus és a tájhasználat kapcsolata a francia natúrparkokban.
Boros Lajos: Hol laknak a szegények? A városi depriváció térbelisége Szegeden.
Bradák Balázs - Csillag Gábor - Horváth Erzsébet: Pleisztocén felszínalakító és klímaciklusok tükrözõdése a löszök mágneses szövetében (cérna-völgyi feltárás, Vértes)
Csernus-Molnár Ildikó - Kiss Andrea: Temesvári műszeres mérések és napi idõjárási feljegyzések: 1780-1803.
Csillag Gábor - Fodor László - Sebe Krisztina - Müller Pál Mihály - Ruszkiczay-Rüdiger Zsófia - Thamóné Bozsó Edit - Bada Gábor: Deflációs formák és folyamatok a Dunántúl hegységi területein és környezetükben.
Csillag Gábor - Németh Károly - Sebe Krisztina: Paleofelszínek és vulkáki szerkezetek kapcsolata a Balaton-felvidék és a Bakony területén.
Deák József Áron: Az élõhelytérképezés felhasználása alföldi kistájak komplex szemléletű lehatárolásához Csongrád megyei példákon.
Dióssy László - Anda Angéla: A szenzibilis és a látens hõ alakulása a kukoricaállományban.
Dóka Richárd: Az antropogén tájalakítás mértékének tér- és idõbeli változása Kecskemét térségében.
Dóka Richárd: Néhány érdekes feltáratlan földtudományi jelenség és felszínforma a Duna-Tisza-közén.
Dövényi Zoltán: A táji identitásról.
Elekes Tibor: Aranyosszék településhálózatának és a közigazgatásának változásai a XII. századtól napjainkig.
Fazekas István - Orosz Zoltán: A települési hulladékgazdálkodás hazai kihívásai.
Filepné Kovács Krisztina: A táji versenyképessség javításának lehetõségei a Rábaköz-Tóköz-Hanságmente példáján.
Göõz Lajos: Az "Õzdomb" energiaellátási elgondolásai.
Gyuricza László: Kísérlet a turizmus természeti adottságainak kvantitatív értékelésére.
Hanusz Árpád: Határon átnyúló turisztikai kapcsolatok a Felsõ-Tisza mentén.
Hardi Tamás: Összefüggések az államhatár, a határtérség és a határon átnyúló mozgások jellemzõi között.
Hegedűs Gábor: Az elzárkózó helyi társadalom - lakóparkok a vidéki magyar nagyvárosokban.
Holndonner Péter: Mád község és térségének talajviszonyai.
Horváth Krisztián: Az innováció és beruházások a Dél-Alföldi Régióban.
Horváth Zoltán: A konferenciaturizmus terület és gazdaságfejlesztési lehetõségei a Balaton Régióban.
Illés Sándor: Hallgatók elképzelései sikeres öregedésükrõl.
Irimiás Anna: Világítás! Kamera! Turizmus indul! A filmek szerepe a kulturális turizmusban.
Izsák Éva - Probáld Ferenc - Uzzoli Annamária: Természeti adottságok és életminõség Budapesten.
Jéger Gábor: A gazdasági fejlettség és a vasúti nyomtatványok kapcsolata Európában és Ázsiában.
Karancsi Zoltán - Horváth Gergely - Oláh Ferenc: Környezetesztétikai vizsgálatok egy nagyváros példáján.
Kern Zoltán - Bocic Neven - Horvatincic Nada - Fórizs István - Nagy Balázs - László Péter: õskörnyezeti adatok a Velebit-hegység jegesbarlangjaiból (Ledena-zsomboly, Vukusic-jegesbarlang)
Kertész Ádám: Korszerű tájföldrajz és tájökológia.
Kész Attila: Morfometriai vizsgálatok a Borzsa vízgyűjtõ területén.
Keveiné Bárány Ilona: Tájökológiai vizsgálatok a karsztokon.
Kiss Andrea: "Millenium" FP6 EU projekt - magyarországi írott források az európai ezeréves klímarekonstrukcióban.
Kiss Andrea: Tavaszi, nyári és kora-õszi hõmérsékleti rekonstrukciók kõszegi szõlõ- és gabona fenológiai adatsorok alapján.
Kiss Andrea - Pócsik Edit - Karancsi Zoltán: Képeslapok és tájmenedzsment kapcsolata egy Balatoni mintaterület példáján.
Kiss Tímea - Sümeghy Borbála: Geomorfológiai alapú ártér-helyreállítás lehetõsége a Száraz-ér egy rövid szakasza mentén.
Kitka Gergely - Farsang Andrea - Barta Károly: Talajeróziós szcenáriók a kisvízgyűjtõk tájhasználati tervezésében.
Kocsis Károly: Az energetika orosz geopolitikája és Európa keleti fele.
Kókai Sándor: Adalékok a Temesi-Bánság iparának fejlõdéséhez (1718-1854).
Kollányi László - Jombach Sándor: Vizuális esztétikai tájelemzések.
Kormány Gyula: Demográfiai viszonyok fõbb jellemzõi a Bereg-Szatmári-síkságon 1941-2005 között.
Kovács Gábor - Zámolyi András - Székely Balázs - Papp Sándor: Megfigyelések a Pinka-sík felszínfejlõdéséhez csuszamlásos folyamatok és neotektonika.
Kozma Gábor: A Magyarország nyugati és keleti határán fekvõ önkormányzatok gazdálkodása közötti különbségek.
Kökény István - Nagy László: A turisztikai potenciál hasznosításának táji hatásai.
Lenner Tibor: Adalékok Kapuvár történeti földrajzához.
Lieszkovszky József Pál - Szabó Szabolcs: Közlekedési szokásvizsgálatok a Cserehátban.
Lieszkovszky József Pál: A városfejlesztés új dokumentuma: az IVS.
Lovász György - Gyenizse Péter - Czigány Szabolcs - Pirkhoffer Ervin: A holocén tektonika és a Duna, a Tisza valamint a Dráva esésgörbéje.
M.Császár Zsuzsa - Pete József: A Kárpát-Balkán térség és az iszlám kapcsolatának térbeli történeti aspektusai.
Majdán János: A Dráva szabályozása 1787-1847 között.
Makai Zoltán: Kazahsztán jövõje: Kína vagy Oroszország?
Megyeriné Runyó Anna: Egy kisváros lakosságának környezettudata az egzakt mérések tükrében.
Mihályi Krisztián - Gucsik Arnold - Szabó József: Alföldi meteoritkráterek átmérõ szerinti eloszlásai.
Mika János: A melegedés kifulladása, avagy közeli átbillenõ pontok (újabb viták egy évvel az IPCC jelentése után).
Mika János - Seres Alexandra: A fűtési hõigény néhány jellemzõje Kelet-Magyarországon.
Mikházi Zsuzsanna: Turisztikai klaszterek kialakulásának földrajzi vizsgálata.
Mohos Mária: Szõlõhegyi szórványok átalakulása a Balaton-felvidéken.
Molnár Ernõ: Kelet-Közép-Európa autóipara az ezredfordulón.
Nagy Erika - Tímár Judit: A városmegújítás társadalmi következményei Európában.
Nagy Zoltán - Weidinger Tamás - Szász Gábor - Baranka Györgyi - Tóth Zoltán - Nagyné Kovács Eleonóra - Törék Orsolya: Célzott éghajlati mérõhálózat a globális klímaváltozás magyarországi hatásainak nyomon követésére.
Nagy Richárd: A pinceminõsítés szerepe a települési értékvédelemben.
Nyári Diána - Kiss Tímea - Rosta Szabolcs - Sipos György - Geiger János: Emberi tevékenység következtében történt geomorfológiai változások vizsgálata egy Kiskunhalas melletti régészeti ásatás területén.
Oláh Ferenc: Ökoturisztikai lehetõségek Csongrád megyében.
Pajtókné - Tari Ilona - Utasi Zoltán - Mika János: A klímaváltozás szemléltetése a földrajztanításban.
Pál Viktor: Az egészségpolitika és a területi esélyegyenlõség összefüggései Magyarországon.
Pap Ágnes: A turisztikai innováció térbeli hatásainak kutatási lehetõségei.
Pásztor László - Szabó József - Bakacsi Zsófia: Az archív adatokból a digitális funkcionális talajtérképekig.
Patkós Csaba: LEADER+ megközelítés az Észak-magyarországi Régióban.
Pénzes János: Jövedelmi perifériák Magyarországon.
Petykó Csilla: A közlekedés és a turizmus egymásra hatásának kérdései.
Pócsi Gabriella - Bajmócy Péter - Józsa Klára: A majorságok településföldrajzi fejlõdése és jelenlegi differenciálódása Somogy megye példáján.
Pócsik Edit - Kiss Andrea: A városi táj eladása képeslapokon: történeti elemzés Gyula város példáján.
Puskás Irén - Farsang Andrea: A szegedi talajok tipizálása a nemzetközi talajosztályozási rendszer (WRB, 2006) alapján.
Rakonczai János - Kozák Péter: Hazai folyóink vízjárás-változásai az utóbbi másfél évszázadban.
Rátz Tamara: A turizmus katalizátor szerepe az európai integráció folyamatában személyes hálózatok kialakulásán keresztül.
Sallay Ágnes - Mikházi Zsuzsanna: Kistérségi zöldfelület-fejlesztés.
Samu Andrea - Keveiné Bárány Ilona: Karsztos tavak vízminõsítése néhány vízkémiai paraméter alapján.
Sándor Andrea - Kiss Tímea: A területhasználat változás hatása az üledék-felhalmozódásra, közép-tiszai vizsgálatok alapján.
Seregélyes Tibor - Molnár Zsolt - Bartha Sándor - Csomós Ágnes - Bölöni János: A hazai növényzet regenerációs képessége a MÉTA adatbázis adatai alapján.
Sipos György - Ilyés Edit - Kiss Tímea: A morfológia, a hidrológia és a növényzet hatása a szigetfejlõdésre a Maros apátfalvi szakaszán.
Spéder Ferenc: Az abaújszántói Sátor-Krakó hegycsoport természetföldrajza.
Spiegler Patricia: Területi identitás és turisztikai imázs: Példák a Dél-Dunántúlról.
Suba János: Magyarország katonaföldrajzi helyzete és a hadszintér elõkészítés 1949-1955 között.
Sütõ László - Homoki Erika: A felszín bolygatottságának változása a Tardona-patak vízgyűjtõjén.
Szabó Balázs: Lakásdinamika és lakóhelyi preferencia a budapesti városrégióban.
Szalontai Lajos: Borsod-Abaúj-Zemplén megye megújuló energiaforrásai.
Szegedi Sándor: A nagytérségi idõjárási helyzetek hatása a városi hõsziget kialakulására Debrecenben és a környezõ településeken.
Szepesi János: Savanyú lávatestek paleovulkáni formáinak vizsgálata a Tokaji-hegységben.
Szilassi Péter - Jordán Gyõzõ - Anton Van Rompaey - Wim Van Dessel: A területhasználat változás és a vízminõség közötti kapcsolat vizsgálata idõsor analízis segítségével egy Balaton-felvidéki kisvízgyűjtõ példáján.
Tar Károly - Tóth Tamás - Rózsavölgyi Kornél: A potenciális szélenergia mennyiségének összefüggése a szeles napok számával.
Telbisz Tamás - Nagy Balázs - László Péter: Szibériai termokarsztos tavak morfogenetikai elemzése.
Tóth Géza: Az elérhetõség és az idegenforgalom kapcsolata.
Tóth Tamás: A megújuló energiaforrások társadalmi megítélésében bekövetkezett változások a Hernád völgyében.
Tobak Zalán - Kitka Gergõ - Szatmári József - Boudewijn van Leeuwen - Mucsi László: Kisgépes, kisformátumú (SFAP) CIR légifelvételek készítése, feldolgozása és alkalmazása környezeti vizsgálatokban.
Tömöri Mihály: A magyarországi hipermarketek térbeli terjedésének vizsgálata.
Trócsányi András - Stefán Klára: Megújuló Balokány? - Városrészrehabilitáció az EKF szellemében.
Vágó János - Hegedűs András: A bükkaljai ignimbritvonulatok morfometriai vizsgálata domborzatmodell alapján.
Vágó János: Szállítóközeg nélküli lejtõs tömegmozgások a Bükkalja keleti részén.
Vasvári Mária - Balogh Edit - Szilágyi Zsuzsanna - Szabó Szilárd: A Tisza-tó kognitív térképe, érettségi vizsga elõtt álló diákok körében végzett kutatás alapján.
Wilhelm Zoltán: Az urbanizáció sajátosságai Indiában.